Termeni si conditii

Stimate partener,
Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

ACVATOT SRL, în calitate de societate cu raspundere limitata, având ca obiect principal de activitate execuţia de reţele de alimentare cu apa si de canalizare, gaz, termoficare, cat si de reţele electrice pentru parcuri eoliene si alte lucrări, reabilitări de drumuri comunale/judeţene, sau lucrări complete de apa/canal/drum pentru complexe comerciale, prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră şi ale împuterniciţilor dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura derularea contractelor încheiate cu clienții şi furnizorii.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de societate comercială, ACVATOT are o serie de obligații față de diverse instituții publice și/ sau autorităţi, ce decurg din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților şi/ sau furnizorilor (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, adresă, telefon, adresă e-mail, date privind achiziţiile, informații privind interacțiunea cu ACVATOT etc.). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine ACVATOT.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că aveţi dreptul de a solicita ACVATOT, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”), restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat sau dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, astfel cum acestea sunt detaliate în cele ce urmează:

a) Dreptul de acces reprezintă dreptul de a primi de la ACVATOT confirmarea că vă prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei.

b) Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

c) Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, atunci când se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau
• vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, dacă este cazul, și nu mai există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
• există o opoziție exprimată de dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și ACVATOT nu are motive legitime care să prevaleze;
• datele dumneavoastră au fost prelucrate fără respectarea obligațiilor legale;
• ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o obligație legală.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi exercitat în unul din următoarele cazuri:
• dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă care permite ACVATOT verificarea exactității datelor și, eventual, corectarea acestora;
• prelucrarea nu are un temei legal, iar dumneavoastră vă opuneţi explicit la stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• ACVATOT nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră vă opuneţi prelucrării, sens în care poate fi restricţionată prelucrarea pentru o perioadă de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ACVATOT prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la posibilitatea ca ACVATOT să vă transmită datele pe care i le-aţi furnizat, într-un format structurat, și pe care le puteți transmite unui alt operator.

f) Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță.

g) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, excepție făcând cazul în care decizia sau măsura sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și ACVATOT.

În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, pentru siguranța datelor dumneavoastră, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Strada Dinu Vintilă nr.11, Clădirea Euro Tower, Etaj 5, Birourile 1-12, Sector 2, Bucureşti, Secretariatul General.

Facem precizarea că exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor menționate este supusă condițiilor stabilite de dispozițiile legale în vigoare. Prin intermediul prezentei dorim să vă asigurăm că ACVATOT se îngrijește în mod constant de siguranța datelor dumneavoastră personale, implementând proceduri interne riguroase şi cele mai avansate metode de securitate informatică. Dorim sa vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele, corespondenţa în orice format purtată cu ACVATOT, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de ACVATOT.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.acvatot.ro, sa solicitaţi clarificări la adresa de e-mail ro.acvatot.dpo@veolia.com, să contactaţi Secretariatul General la numărul de telefon 021 252 08 60/ 021 252 07 46 sau să beneficiaţi de asistenţa unui reprezentant Acvatot SRL la sediu social din str. Dinu Vintilă nr. 11, Cădirea Euro Tower, Etaj 5, Birourile 1-12, Sectorul 2, Bucureşti.
Declar ca am citit, am înţeles şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea comunicării eficiente între părţi indiferent de calea de comunicare utilizată.